Wednesday, March 21, 2012

Press Release(Burmese)

၂ဝ၁၂၊ မတ္လ(၂၂)ရက္ ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ရန္ျဖစ္သည္။


ျမန္မာ့သယံဇာတက်ိန္စာ အဆံုးသတ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္စတင္ဝင္ေရာက္ လာၾကေသာ္လည္း တိုင္းျပည္တြင္းတြင္ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈ ဆိတ္သုန္းကင္းမဲ့ေနျခင္းက တုိင္းျပည္၏ သဘာဝသယံဇာတက်ိန္စာအား ပို၍ပင္ဆိုးရြားသြားေစသည္ဟု ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မွ ယေန႔ သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွရရိွေသာ ဘ႑ာဝင္ေငြ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို  ျပည့္သူ႔ ေငြစာရင္းမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမရိွဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ မတရား အလႊဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚမွာ အဆိုးရြားဆံုး လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး၊ သဘာဝသယံဇာတဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကို လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႔က ေျပာၾကားသည္။

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရိွရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး၊ (၂ဝဝ၆) ခုႏွစ္ ကတည္းပင္ ထိုသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ  အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂)ဘီလီယံေက်ာ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ရရိွေနသည္။ အသစ္ရွာေဖြေတြ႔ရိွထားေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိုလည္း တရုုတ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေနာင္ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ရာ ယခုရရိွေနေသာ ဘ႑ာဝင္ေငြ ပမာဏထက္ (၆ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္(၄၁)ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက စမ္းသပ္ရွာေဖြ၊တူးေဖၚမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္။

ယၡဳတက္လာသည့္အစိုးရသစ္က ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအရအသံုး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မွ ရရိွသည့္ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖၚထားျခင္းမရိွေပ။ ဓါတ္ေငြ႔မွရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အခန္းက႑ကိုလည္း ေသးကြဲစြာ မသိရွိရေပ။

“ေနာင္ႏွစ္မွာတင္ပို႔မဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ အမ်ားႀကီး ဝင္လာေနၾကတဲ႔အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာျပည္ေတြအေနနဲ အဲဒီ ဓါတ္ေငြ႔ကရတဲ့ ဝင္ေငြေတြကို ဘယ္မွာထားလဲ၊ ဘယ္လိုအသံုးျပဳလဲဆိုတာကို အျမန္ဆံုးသိဖို႔လိုအပ္ေနတယ္” ဟု ရခိုင္႔ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဒါရိုက္တာ ေက်ာ္ခိုင္မွ ေျပာသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ပံုေအာၿပီး အသစ္ဝင္လာေနတဲ့ ေငြေၾကးေတြဟာ စစ္တပ္ကၾကီးစိုးထားတဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ကိုသာ ဒီထက္ပိုၿပီး အျမစ္တြယ္ခိုင္မာသြားေစလိမ္႔မယ္”  ဟု ကိုေက်ာ္ခိုင္မွ ဆက္ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္ သဘာဝသယံဇာတ ရွာေဖြတူးေဖၚမႈ မ်ားမျပဳလုပ္မီ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ငြ႔ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းတည္ေဆာက္ထားရမည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေထာက္ျပ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ သဘာဝ   ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံရမည့္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံမွ  လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ႀကိဳတင္ၿပီး နားလည္ထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား(FPIC) ကို လိုက္နာရသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ၾကြယ္ဝေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေငြပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စံနစ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပထားသည္။အစီရင္ခံစာအျပည္အစံုကို www.arakanoilwatch.blogspot.com တြင္ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

ရခိုင့္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။


ဆက္သြယ္ရန္။

ေက်ာ္ခိုင္                                     (+66 82 184 1335)
                    (+66 88 157 1328)

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More